OPŁATA ADIACENCKA

Definicja ustawowa wskazuje nam, że przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatęopłata adiacencka ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Z uwagi na założony przeze mnie temat przewodni bloga dziś skupię się na kwestiach związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, przez które należy rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Czytaj dalej „OPŁATA ADIACENCKA”